Prof Siu Ming YIU as the Executive Director of HKU-SCF FinTech Academy